Yeni TeknolojilerSAP ERPSAP SCMSAP IBPSAP FioriSAP Destek Merkezi

SAP ERP

SAP Lojistik Yönetimi

SAP ERP Lojistik uygulamaları, tedarik, ürün geliştirme ve üretim, satış ve servis gibi anahtar süreçlerin uçtan uca yerine getirilmesinde mükemmel
performans sağlar.

SAP ERP Lojistik uygulamalarıyla, tam verimlilik, maliyet takibi ve maliyetin düşürülmesi konularında fayda sağlayarak yalın, anlaşılabilir günlük operasyonlar gerçekleştirerek, karlılığınızı arttırabilir, kaynaklarınızı ve bütçenizi verimli kullanabilirsiniz. Gelişen piyasalarda ki yeniliklere daha fazla yatırım yaparak rekabet avantajı kazanırsınız.

SAP ERP Lojistik uygulamalarına iat fonksiyonel modüller aşağıdaki gibidir.

SD
(Satış ve Dağıtım)
MM
(Malzeme Yönetimi)
PP
(Üretim Planlama)
QM
(Kalite Yönetimi)
PM
(Bakım Onarım)
WM
(Depo Yönetimi)
PS
(Proje Sistemi)
a-ATP
(İleri Kullanılabilirlik Kontrolü)
PP/DS
(Üretim Planlaması, Detaylı Çizelgeleme)
EWM
(Genişletilmiş Depo Yönetimi)
TM
(Nakliye Yönetimi)

SD Satış Dağıtım Modülü

SD Modülü (Sales and Distribution) SAP’nin satış ve dağım modülüdür. SAP’de sipariş, teslimat, faturalandırma ve ödeme almaya kadar tüm satış süreçlerinden sorumludur.

Satış ve Dağıtım modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Teklif verme ve teklif takip süreçleri
 • Müşteri sözleşmelerinin takibi
 • Prim anlaşmaları
 • İndirim anlaşmaları
 • Promosyon çalışmaları
 • Ürün kataloglarının hazırlanması ve kullanımı
 • Bedelsiz ürün satış süreci
 • Satış kampanyalarının hazırlanması ve takibi
 • Rakip ürün bilgilerinin takibi
 • Teslimat planına göre satış ve sevk
 • Sipariş maliyetlerinin takibi
 • Ambalajlama, iade edilebilir ambalaj malzemelerinin takibi
 • Nakliye planlama
 • Nakliye masraflarının takibi
 • Kredi kartıyla satış
 • Peşin satış
 • Konsinye satış

Bu fonksiyonlar dışında SD modülü SAP teknolojisi aracılığıyla dış sistemlere birçok farklı şekilde entegre olabilmektedir. RF cihazlarla iletişim, depo
sistemleriyle entegrasyon, gümrük, müşteri, nakliyeci gibi muhataplar ile iletişim ve internet üzerinden satış gibi ek fonksiyonlar ile SAP firmalara
güçlü bir satış ve dağıtım alt yapısı sunmaktadır.

MM Malzeme Yönetimi Modülü

Malzeme yönetimi modülü, bir işletmenin malzeme ihtiyaç planlaması satınalma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satınalma proseslerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine olanak sağlar, kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür, fatura kontrolünü kapsar. 

Bir işletmede satınalma faaliyetleri malzeme ihtiyaç planlaması ile başlar. Malzeme ihtiyaç planlaması programı çalıştıktan sonra ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçların karşılanması için tedarikçiler belirlenir ve teklif talepleri oluşturularak satıcıdan fiyat teklifleri alınır. En iyi fiyatı veren satıcıya sipariş açılır. Malların gelmesiyle depo girişi ve fatura girişi işlemleriyle süreç tamamlanmış olur. Bu bağlamda, sürecin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayan SAP

MM modülünün fonksiyonlarını bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması
 • Malzeme İhtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi
 • Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması
 • Teklif taleplerinin oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi
 • Satıcı seçimi
 • Satıcı değerlendirme
 • Sipariş onaylama prosedürü
 • Satınalma siparişi işlemleri
 • Fason, konsinye, bedelsiz satınalma süreçleri
 • Dışardan hizmet satınalma
 • Yoldaki malların takibi
 • Mal hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi
 • Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi
 • Stok yönetimi
 • Mal hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi
 • Satıcı fatura kontrolu
 • Tedarikçi ile elektronik veri transferi

PP Üretim Planlama Modülü

Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, SAP R/3 çözüm paketinde lojistik süreçlerinden biri olan PP modülü ile gerçekleştirilmektedir.

Üretim planlama modülü, Kesikli Üretim, Proses Tipi Üretim ve Seri Üretimi destekleyecek yapıdadır.

Bir ürünü veya bileşen grubunu oluşturan bileşenlerin detaylı resmi olarak oluşturulan ürün ağaçları, bir ürünü üretmek için uygulanacak işlemleri, bu işlemlerin sıralamasını, gerçekleştikleri iş yerlerini ve gerekli süreleri barındıran iş planları yardımı ile üretim ve planlama faaliyetleri gerçekleşmektedir.

Bir malzemeye ilişkin birden fazla (alternatif) ürün ağacı kullanılabilir. Ürün ağaçlarında saklanan veriler, üretim planlamasının çeşitli alanları için önemli bir temel oluşturur. Bu veriler iş planlamasında işlem planlamasının ve üretim yöneltiminin temelini oluşturur. Üretim sipariş yönetiminde, parça hazıredimi ürün ağaçları aracılığıyla planlanır.

Ayrıca ürün ağaçları;

 • Müşteri siparişinde giriş yardımı olarak
 • Rezervasyonlarda ve mal çıkışında giriş yardımı olarak
 • Ürün maliyet hesaplamasında,
 • Ürün ilişkili malzeme kullanım masraflarının hesaplanmasında kullanılır.

Malzeme/mamül ihtiyaç planlaması yapabilmek için sistemde çeşitli adımlar mevcuttur. Bunlardan ilki Satış ve Operasyon Planlamasıdır (Sales and Operations Planning - SOP). Program planlama planlı birincil ihtiyaçların (üretim programlarının) yaratıldığı bir fonksiyondur. Sistemde bu aşamadan sonra ya benzetim amaçlı olarak “Long-Term Planning -Uzun Dönemli Planlama” ya da “Material Requirements Planning - Malzeme İhtiyaç Planlaması” veya “Master Production Scheduling - Ana Üretim Planlaması” opsiyonları vardır.

Satış ve operasyon planlamasında sistem ürün ihtiyaçlarına yönelik olarak, satışa eş zamanlı, hedef stok düzeyine göre veya hedef stok yeterliliğine göre üretim planlaması yaparak bu planları versiyonlar altında saklayabilir. Aynı zamanda son ürün bazında kapasite kullanım oranını da gösterir.

Üretim planı, SOP nin standart yapısı dışında, Esnek Planlama (Flexible Planning ) ile de hazırlanabilir. Burada amaç şirket yapısına uygun bilgi yapıları oluşturarak planlamanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Örneğin; planlama döneminde yer alan müşteri siparişleri, bütçe rakamları, üretim siparişleri gibi parametreler planlama tablosuna dahil edilerek, mevcut duruma en uygun ve gerekli esneklikte üretim planının yapılması sağlanabilir.

Program planlama SOP’den, Esnek Planlama’dan veya herhangi bir harici sistemden versiyon bazında üretim planını devralabileceği gibi kendi menüsünde de bunları yeniden yaratabilir.

Program planlaması (planlı birincil ihtiyaç yaratma) sonucu oluşan planlı birincil ihtiyaçlar MRP, MPS ve Uzun Dönemli Planlamada kullanılır. Planlı birincil ihtiyaçlar versiyon bazında simülatif amaçlı kullanım için saklanabilmektedir. Üretim programında versiyonları birbirinden farklı malzemeler yer alabilir; bu versiyonlar “etkin/etkin değil” konumunda olabilir. Aynı zamanda birçok versiyon etkin, bir başka deyişle MRP açısından önemli olabilir.

Malzeme ihtiyaç planlaması ile ana üretim planlaması arasında kapsam farkı vardır. Planlama açısından kritiklik ihtiva eden malzemeler ana verilerinden tanıtılarak “ana üretim planlaması” kapsamına alınır ve sistem MPS koşumunda sadece bu malzemeleri planlar. MRP koşumu sonucunda sistemde dışarıdan tedarik edilecek malzemeler için “teslimat planları” ve “ satınalma siparişleri” içeriden tedarik edilecek malzemeler için de “üretim siparişleri” yaratılır. Ayrıca işyeri kapasitesi bazında kapasite kullanım bilgisini de verir.

SAP sisteminde, çeşitli planlama stratejileri desteklenmektedir. Bunlardan bazıları;

 • Depoya üretim
 • Sipariş üzerine üretim
 • Parti büyüklüğüne göre üretim
 • Son montaj ile ön planlama
 • Son montaj olmadan ön planlama
 • Planlama ÜA ile ön planlama
 • Bileşen grubu düzeyinde ön planlama

Uzun dönemli planlama; yıllık satınalma sözleşmelerine esas olacak ikincil ihtiyaç adetlerini elde etmek ve kapasite kısıtlarını görerek problem yaratmayacak MRP’i çalıştırabilmek için kullanılır.

Uzun dönemli planlama yapabilmek için önceliklikle planlı birincil ihtiyaçlar ile ilişkilendirilmiş senaryo yaratılması gereklidir. LTP bu yaratılan senaryoya göre çalıştırılır.

PP modülünün diğer bir konusu da üretim yönetimi ve kontrolüdür. Planlama sonucu çıkan planlı siparişlerin üretim siparişine dönüştürülmesi ile üretim süreci tetiklenir. Üretim siparişi planlı siparişten bağımsız da açılabilir. Üretime geçmeden önce üretim yerine özgü belirli kriterlere göre, malzemeler için kullanılabilirlik kontrolü yapılarak, üretim sipariş terminleri kontrol altına alınır.

İşletmelerde üretim kontrolünün amacı, üretim planlaması ile gerçekleşen üretim sonuçlarını karşılaştırarak bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktır. Üretim planları ve gerçekleşen üretim sonuçları arasında bir sapma olması durumunda gerekli düzeltme işlemi yapılır.

Kapasite değerlendirme ve dengeleme de üretim yönetimi içinde ele alınacak diğer bir konudur. Belirli kriterlere göre, belirli vardiya programlarına göre üretim ve/veya planlı siparişlerin işyerlerinde oluşturdukları kapasite yükleri incelenebilmekte gerekli durumlarda belirli dengelemelerle kapasite yükleri dağıtılabilmektedir.

QM Kalite Yönetimi Modülü

Şirketlerde kalite yönetim sistemleri kurulurken, piyasa ihtiyaçlarına,şirketlerdeki faaliyet proseslerine ve QM işlevlerinin diğer uygulamalarla entegrasyonuna dikkat etmek gerekir.TQM (toplam kalite yönetimi) uygulamak istendiğinde kapsamlı bir kalite yönetim sistemi hedeflenmektedir. Dolayısıyla şirketlerin QM sistemlerinde, sektörlerine bağlı olarak farklı talepler söz konusu olabilir.

SAP ERP sisteminin tüm analitik fonksiyonları ile entegre bir şekilde kalite performansının takibini ve kalite stratejilerinin oluşturulmasını mümkün kılar.

ISO 9001:2008, ISO 22000, ISO 140001, TSE, OHSAS gibi en güncel kalite standart sistemlerini destekleyen SAP QM, bu sistemlerin entegrasyonu için gerekli tüm ihtiyaçları tüm endüstriler için bünyesinde barındır.

PM Bakım Onarım Modülü

Bakım-onarım modülü, bir işletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, planlanmasını ve maliyetlerinin kontrol edilmesini kapsar.

Bakım onarım, şirketin bir parçasıdır ve diğer işletme alanları ile çok sayıda bağlantıya sahiptir. Maliyet muhasebesi, malzeme yönetimi, üretim planlama vb. modüller, bakım-onarım modülünün bağlantı halinde olduğu başlıca modüllerdir.

Bakım-onarım modülü dahilinde organizasyonlar mekansal, teknik veya işlevsel olarak şekillendirilebilir. Nesneler bu organizasyon yapısı içerisinde hiyerarşik olarak sınıflandırılabilir.

Bakım onarım modülü kapsamında;

 • Kesinti bakım onarımı,
 • Düzeltme amaçlı bakım onarım,
 • Önlem amaçlı bakım onarım,
 • Tamir edilebilir yedeklerin yenilenmesi,

gibi birçok bakım onarım türü gerçekleştirilebilir ve bu şekilde bakım onarıma ihtiyaç duyan nesnelerin;

 • Fiili durumu belirlenebilir,
 • Hedef durumu muhafaza edilebilir,
 • Hedef durumu yeniden oluşturulabilir.
 • Nesneler üzerindeki ölçüm noktaları ve sayaçların takibi yapılabilir. Aynı zamanda nesneler için standart arıza, neden, görev, işlem vb. kataloglar hazırlanabilir.

Belirli periyotlarda düzenli olarak yapılan bakım-onarım faaliyetleri sistemde tanımlanabilir. İstenen tarih veya ölçüm değeri geldiğinde sistemde otomatik olarak çağrılar oluşturulabilir. Bu sayede hem hataların önüne geçilmiş olur, hem de iş gücünden tasarruf sağlanır.

Son olarak ise SAP’nin esnek raporlama sistemi ile talepler dahilinde nesnelere, kataloglara, bakım onarım türlerine, maliyetlere vb. birçok konuya dair raporlar alınabilir.

Bakım Onarım Modülü ile;

 • Kalite Planlaması
 • Kalite Kontrolü
 • Kalite Sertifikaları
 • Kalite Bildirimleri
 • Stabilite Etüdü Süreci
 • Kontrol Partileri Yönetimi
 • Kontrol Sonuçları ve Masrafları
 • Örnek Yönetimi
 • Tüm QM Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

konularında sürçelerinize destek verir.

WM Depo Yönetimi Modülü

Depo yönetimi modülü fiili hayattaki depo durumunun sistem üzerine aktarılarak yönetilmesini sağlar. Bu sayede sipariş işleme ve ürünlerin ambarda raftan alınması işlenmesi ve sevkiyat takibi sağlanır.

İşletmelerin depo yapısı, alt birim ve adres bazında sistem üzerinde tanımlanır, depolama ve depodan çıkarma stratejilerine bağlı olarak raf ve depo yönetimi çalıştırılır.

Diğer modüllerle entegre çalışarak satın alma ve üretimden sevkiyata kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde ürün izlenebilirliği sağlanır.

Depo Yönetimi Modülü ile;

 • Mal Girişleri Takibi
 • Ürün Kabul Süreci
 • Etiketleme Yönetimi
 • Adresleme Yönetimi
 • Depo içi Yerleştirmeler
 • Stok Sorgulama
 • Stok Toplama
 • El Terminali Entegrasyonu
 • RFID, Barkod Entegrasyonu
 • Tüm WM Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

konularında sürçelerinize destek verir.

PS Proje Yönetimi Modülü

Proje Yönetimi Modülü, proje bazlı işleyişin olduğu şirketlerde projelerin bütçeleme, yürütme, maliyet, satış, satış sonrası, ilerleme düzeyi başta olmak üzere kritik önem taşıyan her bileşeninin detaylı şekilde takip edilerek yönetilmesini sağlayan modüldür. Proje yönetimi bir çok süreci kapsadığı için PS modülü; SD – Satış ve Dağıtım, CO – Maliyet Muhasebesi, FI- Mali muhasebe, HR – İnsan Kaynakları Yönetimi gibi pek çok modülle entegre olarak çalışmaktadır.

SAP PS modülünün temel fonksiyonları şu şekildedir;

 • Proje Bütçeleme
 • Proje Masraf ve Maliyet Takibi
 • Proje Aktivite takibi
 • Proje İlerleme Düzeyi Takibi
 • Proje Planı Takibi
 • Proje İhtiyaç Planlaması ve Kapasite Planlama
 • Proje Hiyerarşisi ve Organizasyonunun Belirlenmesi
 • Proje Yönetimi Bilgi Sistemi

a-ATP İleri Kullanılabilirlik Kontrolü

Herhangi bir ihtiyaca karşılık tarih ve miktar belirlemesi yapmak amacıyla kullanılır.

İleri Kullanılabilirlik Kontrolü modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • a-ATP ile satış siparişleri için onay satırları oluşturularak müşterilere hangi tarihte (ya da tarihlerde) ne miktarlarda karşılama yapılacağı geri bildirimi yapılabilir.
 • Tüm lokasyonlar, malzemeler, ve ürün ağacı seviyeleri arasında kullanılabilirlik kontrolü çalıştırılabilmesini sağlar. Bu amaçla çeşitli kurallar, ikameler, vs. tanımlanabilir.
 • Ürün ya da lokasyon ikamesi yapılabilmesini sağlar. Bu sayede çok lokasyonlu ve çok ürünlü karşılama sağlar.
 • Nakliye maliyetlerini düşürmek ve teslimatları basitleştirmek için; bir satış siparişinin tüm kalemlerini tek bir teslimat altında toplar.
 • Mamul ve yarımamul üretim planını otomatik olarak, kapasite kısıtı gözeterek otomatik oluşturur. Satış ve üretim departmanlarının ortak çalışmasını gerektirir. (PP/DS modül kullanımı gerektirir.)
 • Kit veya set ürün satışlarında; tüm bileşenlerin kontrollerini yaparak ortak bir tarih ve miktar belirlenmesini sağlar.
 • Müşteriler, müşteri grupları, dağıtım kanalları, bölgeler gibi esnek herhangi bir kapsamda belirlenen üst limit ya da kotalama miktarlarına göre ihtiyaç miktarı sınırlaması getirir. Eşit oranda dağıtım sağlar ya da bir iş ortağının tüm stoğu almasını engeller. (DP modül kullanımı gerektirir.)
 • Giriş yerine yapılan tahminlere göre satışlar karşılanır. Genellikle karakteristik bazlı planlama yapılan yerlerde anlamlıdır. (DP modül kullanımı gerektirir.)
 • Stok, üretim siparişi, satın alma siparişi gibi tüm girişleri; ihtiyaç karşılamak için kullanır.
 • Kontrol Ufku kullanılarak, belirlenen bir tarihten ötesi için girilen satış siparişleri için kullanılabilirlik serbest bırakılabilir. Zira yeterince orta ve uzun vadede girilmiş satış ihtiyaçları için kontrole gerek duymadan onay verilebilir.
 • Müşterilere geri bildirilen tarihler belirlenirken aşağıdaki süreler göz önünde bulundurulabilir; Toplama, Paketleme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma.
 • >a-ATP; dilenirse her satış siparişi için, sipariş oluşturma anında tek tek; dilenirse de satış siparişleri girişleri belirli aralıklarla tanımlandıktan sonra toplu olarak yapılabilir.

Bu fonksiyonlar dışında, a-ATP modülü SAP teknolojisi aracılığıyla SAP APO, SAP ERP ve SAP CRM ile entegre olabilmektedir.

PP/DS Üretim Planlaması, Detaylı Çizelgeleme

PP/DS (Üretim Planlaması ve Detaylı Çizelgeleme) modülü, detaylı çizelgeleme ve optimizasyonun yapıldığı modüldür.

Üretim Planlaması ve Detaylı Çizelgeleme modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Dahili üretim ve dışarıdan tedarik süreçlerini planlama
 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Kaynak-ürün planlamasını optimize etme
 • Siparişleri detaylı çizelgeleme
 • Anlık kapasite planlamasını yapma
 • Teslimat süreçlerini optimize etme
 • Termin sürelerine istinaden teslimat performansını iyileştirme
 • Kaynak ve ürün optimizasyonu sayesinde stok maliyetlerini azaltma
 • Darboğaz kaynakları optimize etme
 • Interaktif planlamaya ilişkin araçlar sunma
 • Ürün, kaynak ve siparişlere ilişkin planlama algoritmaları sunma
 • Kaynak,ürün ve tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Vardiya yönetimi
 • Hazırlık Süreleri/Maliyetleri, gecikmeler, toplam üretim süreleri, vs gibi parametreleri minimize etme
 • Kaynakların aynı anda çalışamaması durumlarını dikkate alma
 • Kaynakların aynı anda birçok ürünü besleyememesi durumlarını dikkate alma
 • Makineleri arasındaki akış ilişkilerini gösterme
 • Stoklama kısıtlarını dikkate alma
 • Üretim akışında asgari/zorunlu bekleme sürelerini belirleme
 • Eş zamanlı ya da parti bazlı üretim akışları
 • Üretim planını revize etme

Bu fonksiyonlar dışında, PP/DS modülü SAP teknolojisi aracılığıyla SAP ERP sistemi ve SAP APO’nun bazı modülleriyle entegre olabilmektedir. Malzemeye ilişkin anaveri, ERP sisteminden APO sistemine entegre edilmekte olup; APO sistemindeki planlama süreçlerine dahil olmaktadır. Talep tahmin planlama, tedarik ağı süreçleri ve de kısıtlar ve darboğaz kaynak yönetimi gibi APO’nun diğer modüllerine ilişkin fonksiyonlar da PP/DS modülüne entegre edilebilmektedir.

SAP Finansallar

Finansal kaynakların etkin kullanımı ve nakit akışını yönetimi için kullanılan SAP Finans Çözümleri, bütünleşik bir mali işlemler yönetim sistemi sunarak, çok farklı hesaplama gereksinimleri karşılayarak işletmelere yön verir. İç ve dış fonksiyonlarla entegre olarak çalışarak diğer modüller tarafından “arka planda” üretilen mali işlemlerin çok boyutlu analizlerine olanak tanır. Ticari verilerin neden olabileceği karmaşık sorunlar SAP Finans Çözümler’inin kolay kullanımı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile sadeleştirilir, manuel işlemlerin getirdiği hata oranları azaltılır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır. Esnek mimarisi ve sunduğu grafiksel raporlama uygulamaları sayesinde, ülkelerin özel gereksinimleri için hızlı bir şekilde uyarlanabilmektedir.

FI
(Finansal Muhasebe)
CO
(Maliyet Muhasebesi ve Kontrol modülü)

FI Finansal Muhasebe

Etkin bir mali çözümün getirdiği tüm özellikleri bünyesinde bulunduran Mali Muhasebe Modülü; raporlama, istatistiksel bilgiler, analizlerde kullanılmak üzere diğer modül verilerine erişim ve bu verilerin etkin yorumlanması için sunduğu özellikler, yenilikçi karar süreçlerini mümkün kılan en üst düzeyde ticari şeffaflığa imkan tanır.

Mali Muhasebe Modülü, geçekleşen fonksiyonlara göre alt modüllere ayrılır;

Genel Muhasebe
İşletmeyle ilgili tüm muhasebe kayıtlarının tutulduğu, otomatik işlemlerin yapıldığı ve oluşan verilerle raporların alındığı alt moduldür.

Müşteriler Muhasebesi
SAP’nin Satış Dağıtım modülüyle entegre olarak çalışarak müşterilerle ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı bölümdür.

Satıcılar Muhasebesi
SAP’nin Malzeme Yönetimi modülüyle entegre olarak çalışarak satıcılarla ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı bölümdür.

Duran Varlıklar Muhasebesi
Sabit kıymetlerin satın alımından elden çıkartılmasına kadarki süreç dahilinde amortisman çalışmaları, maliyet hesabı gibi işlemlerin otomasyonunu ve oluşan verilerin raporlamasını içeren alt modüldür.

Özel Defterler
İşletmeler bu alt modül ile diğer uygulama içerklerinin dışında kalan özel ihtiyaçlarını karşılayacak hesapları ve raporları tutarlar.

Bütçe Yönetimi
Bütçe Yönetimi, firma hedeflerinin belirlenmesi, planlamaların yapılması ve gerçekleşen işlemlerin bütçelerle kontrolünü sağlayıp yönetim mekanizmalarının kararlarına destek sağlamak için kullanılmaktadır.

Seyahat Masrafları Yönetimi
İşletme seyahat masraflarının plan, kayıt ve takip işlemlerini kapsayan ve ilgili raporlamaları yapan alt modüldür.

CO Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Modülü işletmelere karar verme süreçlerine yardımcı olacak maliyet ve gelir hesaplamaları için gerekli bütün fonksiyonları içermektedir. Fonksiyonların maliyet ve kar merkezlerine ayrılarak süreçlerin optimizasyonunu sağlayacak analiz ve raporların oluşturulması ile etkin planlama ve kontrol avantajı sağlar.

Masraf ve Gelir Çeşitleri Muhasebesi (CO-CEL)
İşletmede oluşan masraf ve gelirlerin takibini ve analizi sağlayarak maliyet kalemleri, üretim ve üretim faktörleri ile ilgili kararlar etkin biçimde alınabilmektedir. Gerekli verilerin Genel Muhasebe Modülünden (FI) otomatik olarak akması ile maliyetlerdeki değişimler sürekli güncellenmektedir.

Genel Gider Kontrolü (CO-OM)
İşletme faaliyetlerinde oluşan giderlerin takibini, planlanmasını, detaylı analizini ve kontrolunu içerir. Doğru ürün maliyetlendirme ve karlılık analizinde gerekli veriler için önemlidir.

Masraf Yeri Muhasebesi (CO-OM-CCA)
İşletmelerin masraf yerlerine ayrılmasını ve masrafların nerede oluştuğunu belirleyerek oluşan masrafları kontrol etme amaçlı kullanılır. Bu da işletmedeki herbir fonksiyonel alanın maliyet verimliliğinin takibini olanaklı kılar ve yönetim için karar verici bilgi sağlar.

İç Siparişler (CO-OM-OPA)
Dahili fonksiyon olarak üretim, bakım/onarım, yatırım, pazarlama, araştırma geliştirme gibi iç sipariş türlerinden doğan masrafların takibini, planlanmasını, analizini içerir. Planlanan ile gerçekleşen masraflar dönemsel olarak karşılaştırılarak bu masrafların sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi (CO-OM-ABC)
Masraf Yeri Muhasebesi maliyetlerin nerede oluştuğu ile ilgili veri sağlarken, tamamlayıcı bilgi olarak Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi ile maliyetler daha stratejik açıdan değerlendirilerek oluşan maliyetlerin işletme hedeflerini desteklenmesini amaçlanmaktadır.

Karlılık Analizi ve Kar Merkezi Muhasebesi (CO-PA / EC-PCA)
İşletme, karlılık analizinin yapılabileceği birbirinden bağımsız alanlara ayrılarak bu birimlerin oluşturduğu maliyet ve elde ettiği gelirin analizi, dönemsel karşılaştırması, geliştirilen maliyet/gelir simulasyonlarının karlılık üzerindeki etkilerinin takibi yapılır.

Ürün Maliyet Muhasebesi (CO-PC)
Bir ürünün üretim sürecinde oluşan masrafların hesaplanmasını sağlayan uygulamadır. Ürünün karlı olması için doğru fiyatın belirlenmesinde, üretim miktarına karar verilmasinde temel teşkil eder.