Yeni TeknolojilerSAP ERPSAP SCMSAP IBPSAP FioriSAP Destek Merkezi

SAP SCM

APO (İleri Planlama ve Optimizasyon) modülü, tedarik zinciri süreçlerini, gelişmiş ve esnek uygulamalar kullanarak daha verimli ve fonksiyonel birer süreç haline getirebilmektedir. Bu yüzden, kompleks bir tedarik zinciri sistemi için SAP APO; süreç verimini artıracak, kaynak kullanımını düzenleyecek, lojistik faaliyetlerini başlangıç noktasından son noktasına kadar planlayıp hayata geçirebilecek temel bir yapı taşı olarak görülmektedir.

DP
Talep Planlama
SNP
Tedarik Ağı Planlama
PP/DS
Üretim Planlaması, Detaylı Çizelgeleme
SNC
Tedarikçi Ağı İşbirliği
SPP
Yedek Parça Planlama
gATP
İleri Kullanılabilirlik Kontrolü
F&R
Tahminleme ve İkmal Etme

DP Talep Planlama

DP (Talep Planlama) modülü, ürün tahminlerine istinaden talep planlamanın yapıldığı modüldür.

Talep Planlama modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Talep planlama
 • Kullanıcıya özgü planlama arayüzleri sunma
 • Talep tahmin sürecine bütün şirket içi departmanları dahil edebilme
 • İstatiksel hesaplama teknikleri aracılığıyla geçmiş tahminleri baz alarak yeni tahminler yaratma
 • İleri makro teknikleri aracılığıyla geçmiş tahminleri baz alarak yeni tahminler yaratma
 • Çeşitli tahmin modelleri sunma
 • Departmanlar arasında uzlaştırıcı bir tahmin planı uygulama
 • Tahmin planlarını tedarik zincirinin ilgili birimleriyle paylaşma
 • Talep planlarını raporlama
 • Tedarikçi, müşteri ve diğer partnerlerle web bazlı bir arayüzle talep tahminleri yaratma
 • Interaktif planlamaya ilişkin araçlar sunma

Bu fonksiyonlar dışında, DP modülü SAP teknolojisi aracılığıyla dış sistemlerle ve SAP APO’nun bazı modülleriyle entegre olabilmektedir. Tahmin planlarını yükleme, ve raporlama gibi fonksiyonlar SAP R/3 ile SAP APO’nun diğer modüllerine entegre bir şekilde uygulanmakta olup ayrıca VMI (Tedarikçi Tarafından Yönetilen Stok) modeliyle entegre bir şekilde, müşteri tahminleri yönetilebilmektedir. Web bazlı bir arayüzle de tedarikçi, müşteri ve diğer partnerlerle talep tahmin planı oluşturulabilmektedir.

SNP Tedarik Ağı Planlama

SNP (Tedarik Ağı Planlama) modülü, satın alma, üretim, dağıtım ve nakliye süreçlerinin tümünün bir planlama modeli olarak baz alınıp, bu modeldeki tüm süreçlerin optimize edildiği modüldür.

Tedarik Ağı Planlama modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Ürün akışı planlama
 • Raf ömrü yönetimi
 • Fazla mesai kararlarını yönetme
 • İşçilik kısıtını dikkate alma
 • Emniyet Stoğu Planlaması
 • Bütçe ve Simülatif Planlama
 • Tüm satın alma ve tedarik süreçlerini optimize etme
 • Optimal satın alma, üretim ve dağıtım
 • Optimal stok ve stok maliyet yönetimi
 • Stokların depo yerleri ve müşteriye optimal yayılımı
 • Teslimat süreçlerini optimize etme
 • Darboğaz kaynakları optimize etme
 • Üretim ve depo yeri ile nakliye ve teslimat süreçlerini yönetme
 • Satış tahmin planı aracılığıyla orta ve uzun dönem tedarik planını kontrol etme
 • Kaynak ve ürün optimizasyonu sayesinde stok maliyetlerini azaltma
 • Mevcut kapasiteyi baz alarak, tüm lojistik aktiviteleri kontrol etme
 • Interaktiv planlamaya ilişkin araçlar sunma
 • Tahminlere istinaden nakliye,üretim ve depo yerlerinin kapasitelerini optimize etme
 • Planlama esnasında satın alma, üretim, dağıtım, ve nakil de dahil olmak üzere tüm lojistik faaliyetleri göz önünde bulundurma
 • Optimizasyon çalıştırılarak, tedarik, üretim, stoklama, nakliye vs. gibi birçok planlama kararlarına ilişkin toplam maliyeti en uygun olan planlama sonucunu sunma
 • Dışarıdan tedarik edilen hammadde ve ambalajlar için planlaması kritik olan durumlarda ihtiyaç-tedarik eşleştirmesi yapma

Bu fonksiyonlar dışında, SNP modülü SAP teknolojisi aracılığıyla SAP APO’nun bazı modülleriyle entegre olabilmektedir. Malzemeye ilişkin anaveri, ERP sisteminden APO sistemine entegre edilmekte olup; APO sistemindeki planlama süreçlerine dahil olmaktadır. Talep tahmin planlama, kısıtlar ve darboğaz kaynak yönetimi gibi fonksiyonlar da APO’nun diğer modüllerine entegre bir şekilde uygulanabilmektedir.

PP/DS Üretim Planlaması, Detaylı Çizelgeleme

PP/DS (Üretim Planlaması ve Detaylı Çizelgeleme) modülü, detaylı çizelgeleme ve optimizasyonun yapıldığı modüldür.

Üretim Planlaması ve Detaylı Çizelgeleme modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Dahili üretim ve dışarıdan tedarik süreçlerini planlama
 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Kaynak-ürün planlamasını optimize etme
 • Siparişleri detaylı çizelgeleme
 • Anlık kapasite planlamasını yapma
 • Teslimat süreçlerini optimize etme
 • Termin sürelerine istinaden teslimat performansını iyileştirme
 • Kaynak ve ürün optimizasyonu sayesinde stok maliyetlerini azaltma
 • Darboğaz kaynakları optimize etme
 • Interaktif planlamaya ilişkin araçlar sunma
 • Ürün, kaynak ve siparişlere ilişkin planlama algoritmaları sunma
 • Kaynak,ürün ve tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Vardiya yönetimi
 • Hazırlık Süreleri/Maliyetleri, gecikmeler, toplam üretim süreleri, vs gibi parametreleri minimize etme
 • Kaynakların aynı anda çalışamaması durumlarını dikkate alma
 • Kaynakların aynı anda birçok ürünü besleyememesi durumlarını dikkate alma
 • Makineleri arasındaki akış ilişkilerini gösterme
 • Stoklama kısıtlarını dikkate alma
 • Üretim akışında asgari/zorunlu bekleme sürelerini belirleme
 • Eş zamanlı ya da parti bazlı üretim akışları
 • Üretim planını revize etme

Bu fonksiyonlar dışında, PP/DS modülü SAP teknolojisi aracılığıyla SAP ERP sistemi ve SAP APO’nun bazı modülleriyle entegre olabilmektedir. Malzemeye ilişkin anaveri, ERP sisteminden APO sistemine entegre edilmekte olup; APO sistemindeki planlama süreçlerine dahil olmaktadır. Talep tahmin planlama, tedarik ağı süreçleri ve de kısıtlar ve darboğaz kaynak yönetimi gibi APO’nun diğer modüllerine ilişkin fonksiyonlar da PP/DS modülüne entegre edilebilmektedir.

SNC Tedarikçi Ağı İşbirliği

SNC (Tedarikçi Ağı İşbirliği) modülü, üretim yapılan yer, tedarikçiler ve müşterilerle bağlantı kurulmasını sağlayan bir moldüldür.

Tedarikçi Ağı İşbirliği modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Tedarikçileriniz, sözleşmeli üreticileriniz ve müşterilerinizle işbirliğini hızlandırma
 • Satınalma, satış ve stok maliyetlerini önemli ölçüde azaltma
 • Tedarik zincirinin görünürlüğünü artırma ve tedarik ağınızın genel hızını, doğruluğunu ve uyumluluğunu arttırma
 • Arz ve talep varyasyonlarını yönetirken envanter seviyelerini düşürme
 • İletişimleri geliştirip hataları ve işleme maliyetlerini azaltma
 • Bilgi engellerini ve gecikmeleri ortadan kaldırın ve gerçekten talep odaklı bir tedarik zinciri kurma
 • Bilgi akışını senkronize eder ve otomatikleştirme ve böylece arz ve talebi daha iyi hizalayabilir, envanter yönetimini optimize etme ve müşteri hizmetlerini iyileştirme.

SPP Yedek Parça Planlama

SPP (Yedek Parça Planlama) modülü, talep geldiği andan ürün teslimatına kadar tedarik zincirinde servis parçalarına özgü planlama işlevleri sağlayan modüldür.

Yedek Parça Planlama modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Ürün önceliğini dikkate alarak stokları planlama
 • Gelen malların talebe istinaden optimal bir şekilde dağılımını sağlama
 • Üretim yeri bazında stok dengeleme yapma
 • Mevcut stokları kontrol ederek, varsa fazla stokları dağıtma
 • Tahmin modellerine istinaden, bir ürünün tüm kullanım süresi boyunca, aşamalı olarak  potansiyel yeni ürünlerle ikamesini planlama
 • Tedarikçiden alınan teslimatların izlenmesi
 • Üretim yerleri arası stokların izlenmesi
 • Web arayüzü aracılığıyla, tedarikçiyle mevcut kritik süreçleri (örn.shortage) birlikte analiz etme
 • Tedarikçilerden alınan teslimatların zaman ve miktar açısından doğruluk analizini yapma
 • Müşteriye olan hizmet seviyesini ve kalitesini takip etme ve siparişlerin geç ya da eksik teslimatına istinaden varsa problemleri tespit etme
 • Interaktiv planlamaya ilişkin araçlar sunma

Bu fonksiyonlar dışında, SPP modülü SAP teknolojisi aracılığıyla dış sistemlerle ve SAP APO’nun SNC modülüyle entegre olabilmektedir. Shortage analizi ve tedarikçi performansını değerlendirme konularına ilişkin analizler, SNC ile entegre bir şekilde yapılabilmektedir.

gATP İleri Kullanılabilirlik Kontrolü

Herhangi bir ihtiyaca karşılık tarih ve miktar belirlemesi yapmak amacıyla kullanılır.

İleri Kullanılabilirlik Kontrolü modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • gATP ile satış siparişleri için onay satırları oluşturularak müşterilere hangi tarihte (ya da tarihlerde) ne miktarlarda karşılama yapılacağı geri bildirimi yapılabilir.
 • Tüm lokasyonlar, malzemeler, ve ürün ağacı seviyeleri arasında kullanılabilirlik kontrolü çalıştırılabilmesini sağlar. Bu amaçla çeşitli kurallar, ikameler, vs. tanımlanabilir.
 • Ürün ya da lokasyon ikamesi yapılabilmesini sağlar. Bu sayede çok lokasyonlu ve çok ürünlü karşılama sağlar.
 • Nakliye maliyetlerini düşürmek ve teslimatları basitleştirmek için; bir satış siparişinin tüm kalemlerini tek bir teslimat altında toplar.
 • Mamul ve yarımamul üretim planını otomatik olarak, kapasite kısıtı gözeterek otomatik oluşturur. Satış ve üretim departmanlarının ortak çalışmasını gerektirir. (PP/DS modül kullanımı gerektirir.)
 • Kit veya set ürün satışlarında; tüm bileşenlerin kontrollerini yaparak ortak bir tarih ve miktar belirlenmesini sağlar.
 • Müşteriler, müşteri grupları, dağıtım kanalları, bölgeler gibi esnek herhangi bir kapsamda belirlenen üst limit ya da kotalama miktarlarına göre ihtiyaç miktarı sınırlaması getirir. Eşit oranda dağıtım sağlar ya da bir iş ortağının tüm stoğu almasını engeller. (DP modül kullanımı gerektirir.)
 • Giriş yerine yapılan tahminlere göre satışlar karşılanır. Genellikle karakteristik bazlı planlama yapılan yerlerde anlamlıdır. (DP modül kullanımı gerektirir.)
 • Stok, üretim siparişi, satın alma siparişi gibi tüm girişleri; ihtiyaç karşılamak için kullanır.
 • Kontrol Ufku kullanılarak, belirlenen bir tarihten ötesi için girilen satış siparişleri için kullanılabilirlik serbest bırakılabilir. Zira yeterince orta ve uzun vadede girilmiş satış ihtiyaçları için kontrole gerek duymadan onay verilebilir.
 • Müşterilere geri bildirilen tarihler belirlenirken aşağıdaki süreler göz önünde bulundurulabilir; Toplama, Paketleme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma.
 • gATP; dilenirse her satış siparişi için, sipariş oluşturma anında tek tek; dilenirse de satış siparişleri girişleri belirli aralıklarla tanımlandıktan sonra toplu olarak yapılabilir.

Bu fonksiyonlar dışında, gATP modülü SAP teknolojisi aracılığıyla SAP APO, SAP ERP ve SAP CRM ile entegre olabilmektedir. 

FT Tahminleme ve İkmal Etme

Perakende sektöründe bulunan firmaların, ikmal (yerine doldurma) süreçlerini iyileştirerek lojistik ağlarını optimize etmek amacıyla kullanılır.

Tahminleme & İkmal Etme modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

 • Dağıtım merkezleri ve mağazalarda fazla stok olma durumunu engelleme
 • Dağıtım merkezleri ve mağazalardaki yok satma durumlarını engelleme
 • İleri ikmal planlama yöntemleriyle dağıtım merkezleri ve mağazalardaki manual iş yüklerini azaltmak
 • Tedarik zincirini daha efektif analiz etme
 • Elde tutma maliyetini minimize etme
 • İleri düzeyde talep tahminleri modelleme
 • İleri düzeyde trend analizleri modelleme